Privacy Policy van de begeleiders binnen human Being
Versie: 5 oktober 2020


Dit is de privacy policy van de begeleiders binnen human Being, praktijk voor therapie, coaching, mentoring en training. Om jou als cliënt goed van dienst te kunnen zijn, hebben we persoonsgegevens van jou nodig.

In deze privacy policy lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. Daarnaast vind je hier ook jouw rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

1. Welke gegevens verzamelen we wanneer je gebruik maakt van een van onze diensten: contactgegevens, zoals bijvoorbeeld je naam, mailadres, telefoonnummer, opleiding/ werkervaring, hulpverleningsgeschiedenis, mogelijke andere behandelaars/ begeleiders en je hulpvraag.

2. Waarvoor we deze gegevens gebruiken:
a. Allereerst verzamelen we de gegevens die nodig zijn om zo goed met jou als client of trainee in contact te kunnen zijn en, indien van toepassing, in te kunnen gaan op jouw hulpvraag.
b. Daarnaast kunnen we - als dat nodig is en in het belang van jouw welzijn, gezondheid en/of veiligheid - informatie uitwisselen met je huisarts, specialist of andere behandelaar, therapeut, therapeutische of medische instelling. We zullen hiervoor, waar mogelijk, altijd eerst je toestemming vragen en in overleg met jou deze informatie uitwisselen.
c. Ten slotte kunnen we via e-mail en per post nieuwsberichten en uitnodigingen versturen. De nieuwsberichten zijn gericht op het geven van informatie. De uitnodigingen hebben veelal een wervend karakter.

3. Wanneer we een schriftelijke overeenkomst aangaan, zoals in therapie of coaching, worden jouw gegevens, die in de overeenkomst staan, opgeslagen in een digitaal systeem. De computer waarop de gegevens bewaard worden, is beveiligd met een wachtwoord. Gegevens op papier worden bewaard in een archiefkast, niet toegankelijk voor derden buiten de praktijk.


Jouw rechten

1. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens, die zijn vastgelegd en worden bewaard binnen human Being, op te vragen.

2. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om ze te laten aanpassen (rectificatie) door degene die je begeleidt.

3. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij een van of meerdere van de begeleiders vanuit human Being zijn opgeslagen, ook in het geval je overstapt naar een andere hulpverlener, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dienen wij jouw gegevens over te dragen aan de andere organisatie.

4. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens binnen human Being vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat jouw begeleider binnen human Being niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. De autoriteit persoonsgegevens kun je bereiken via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Recht op gegevensgebruik stoppen (bezwaar). Wil jij dat een begeleider binnen human Being niet langer jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van de bovenstaande rechten kan door een email te sturen naar jouw begeleider binnen human Being:
• Tabitha van der Lee: tabitha@humanbeing.nu
• Rietje van der Lee-Breman: rietje@humanbeing.nu
• Hans van der Lee: hans@humanbeing.nu
Je dient een kopie van je ID-bewijs mee te sturen. Belangrijk is dat je de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID- bewijsnummer en BSN onherkenbaar en onleesbaar maakt.


Plichten en toezeggingen van de begeleiders binnen human Being

1. We verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een informatief belang.

2. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

3. De gegevens die je gevraagd wordt aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de dienst die we je aanbieden. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij als begeleiders de betreffende dienst niet aanbieden.

4. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met een begeleider vanuit human Being met anderen dan de eerder genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. De begeleiders vanuit human Being houden zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is dan wel wanneer een begeleider vanuit human Being dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van een begeleider vanuit human Being te beschermen. Daarbij trachten we altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je contact opnemen met je begeleider binnen human Being.


Praktijk: human Being
Oltmanshof 26
3771 ZZ Barneveld


PRIVACY POLICY