Algemene Voorwaarden van de begeleiders binnen human Being 
Versie: 3 oktober 2020


Algemene Voorwaarden voor particulieren en organisaties als opdrachtgever van “human Being i.o.”.

I. Algemeen
I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
i. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
ii. Opdrachtnemer: één van de begeleiders van “human Being i.o.”. “human Being i.o.” is gevestigd in Barneveld en levert persoonlijke diensten aan particulieren en organisaties.
iii. Cliënt: een persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.
iv. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

II. Toepasbaarheid
I. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

III. Totstandkoming van de overeenkomst
I. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van het geven van sessies aan een of meerdere cliënten.

IV. Verplichting van de opdrachtgever
I. De opdrachtgever stelt alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, die de opdrachtnemer naar zijn/haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking.
II. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie die hij/zij aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt, ook als deze van derden afkomstig is.
III. Als er afspraken zijn gemaakt over het door de opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden en/of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal de opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
IV. De extra kosten, die voortvloeien uit een vertraging in de uitvoering door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden en/of faciliteiten door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

V. Geheimhouding
I. Tenzij de opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, is hij/zij verplicht tot geheimhouding tegenover derden als het gaat om de informatie die valt onder:
i. het beroepsgeheim,
ii. de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer
iii. informatie die door de opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
II. Persoonlijke dossiers, die in het kader van therapie, coaching en/of mentoring worden aangemaakt, zijn uitsluitend ter inzage voor de opdrachtnemer en de betreffende cliënt, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen opdrachtnemer en cliënt.
III. Rapportage aan de opdrachtgever, of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van de betrokken cliënt.
IV. De opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem/haar door de opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
V. Indien er door de opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor hen.

VI. Honorarium, kosten, tarieven
I. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
II. Als er – na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd – tariefwijzigingen worden doorgevoerd, is de opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij de opdrachtgever en de opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
III. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief de kosten die door de opdrachtnemer gemaakt worden ten behoeve van de opdracht, zoals materialen, zaalhuur en eventuele kosten voor het inschakelen van derden, tenzij anders overeengekomen.
IV. Als er is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is de opdrachtnemer verplicht een verantwoording van de betreffende kosten bij te houden en deze op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen.
V. Als er is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en deze op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst. Tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.
VI. Voor elke afspraak tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever geldt, dat wanneer afzegging van deze afspraak niet minimaal 48 uur van tevoren plaatsvindt, deze in rekening gebracht kan worden.

VII. Betaling
I. Betaling dient te gebeuren, vóór het einde van de op de factuur vermelde betalingstermijn.
II. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij/zij de opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum van de termijn de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
III. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten die de opdrachtnemer in redelijkheid maakt doordat de opdrachtgever zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt, komen ten laste van de opdrachtgever.

VIII. Opzegging en annulering
I. Als – naar het oordeel van de opdrachtgever en/of de opdrachtnemer – de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd, dan kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling of schriftelijk overleg overeenkomen dat ze de verdere opdracht laten vervallen.
II. Opzegging van de opdracht dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
III. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij of zij verplicht alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten aan de opdrachtnemer te vergoeden.
IV. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
V. De opdrachtnemer heeft in het geval van faillissement van de opdrachtgever het recht om zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

IX. Aansprakelijkheid
I. De opdrachtnemer zal zijn/haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een therapeut/coach/mentor kan worden verwacht.
II. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer, die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is de opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de kant van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

X. Overmacht
I. De opdrachtnemer zal er in het geval van ziekte, tijdelijke en/of blijvende arbeidsongeschiktheid aan zijn/haar kant naar streven de opdrachtgever vervanging door een derde aan te bieden. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte, tijdelijke en/of blijvende arbeidsongeschiktheid de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen afspraken , zonder dat de opdrachtgever hierdoor recht op vergoeding van kosten kan doen gelden.
II. Wanneer de opdrachtnemer door overmacht niet in staat is de afspraken in de overeenkomst na te komen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, maar is daarbij wel verplicht de opdrachtnemer te vergoeden voor het al uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

XI. Toepasselijk recht
I. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
II. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.
III. Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut/coach/mentor is aangesloten, dan is de therapeut/coach/mentor gehouden aan de bepalingen van zijn/haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van zijn/haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie is geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.Zolang “human Being” (in afwachting van de finalisering van de nieuwe regelgeving m.b.t. de vennootschap) nog in oprichting is, is het volgende nog van toepassing:
‘jij in verbinding’, K.v.K. nr. 55120059, BTW-id: NL116564246B01
‘Tabitha van der Lee’, K.v.K. nr. 78397731, BTW-id: NL003326860B02


Algemene Voorwaarden